Sadba hub, lesní hřiby, lesní houby, směs hub, pýchavka obrovská, hlíva ústřičná, bedla vysoká, reishi, lesklokorka leslá, shii-také, sii take, žampion, trsnatec lupenitý, mai také, jidášovo ucho, korálovec ježatý, penízovka sametonohá, šupinovka nameko, výsadba hub, pěstování hub, výroba hub, prodej hub, prodej sadeb, přírodna, sadba-hub, spolupráce, akce, akční cena, 2+1, semena hub, podhoubí, mycelium, dárkový šek, poukaz

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

1. Správce
Přírodna, z.s., se sídlem Pražská 3546/46, 669 02 Znojmo, IČO: 08236895, zapsaný ve veřejném rejstříku Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou L 26056.

2. Prohlášení
Správce se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter Vašich osobních údajů, které jsou zabezpečeny proti neautorizovanému přístupu a chráněny proti zneužití. Údaje, které zadáváte v košíku jsou nezbytné pro Vaši identifikaci. Používáme je k vedení evidence, odeslání poštovních zásilek, včetně nezbytných účetních operací, vystavení účetních dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi. Vaše osobní údaje jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

3. Správce a zpracovatel
Zpracování osobních údajů provádí Správce, osobní údaje však pro nás mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
-Sonet Multimedia s.r.o., se sídlem Krnovská 233/133, 747 07 Opava.
-Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1.
-Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době nevyužíváme.

4. Ochrana osobních údajů
Správce bere ochranu Vašich soukromých údajů vážně a chtěli bychom, abyste se při návštěvě našich internetových stránek cítili dobře. Ochrana Vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro nás důležitou záležitostí, kterou bereme na zřetel. Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy webových stránek, zpracováváme v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. a podle nařízení GDPR o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, v rámci vyplnění formuláře přihlášky ke členství nebo objednávky zboží.

5. Udělení souhlasu
Odesláním přihlášky/objednávky kliknutím na tlačítko „Odeslat“ udělujete souhlas, abychom zpracovávali tyto Vaše osobní údaje:
-jméno a příjmení
-doručovací adresu – ulici, číslo popisné, PSČ, město, zemi
-název společnosti/firmy
-adresu elektronické pošty – e-mail
-telefonní číslo

6. Právní titul
a) Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
-plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
-oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
-Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
b) Účelem zpracování osobních údajů je:
-vyřízení Vaší přihlášky nebo objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení přihlášky nebo objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
-zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
Váš souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala vytvoření přihlášky ke členství nebo objednávky.

7. Správnost a pravdivost
Berte na vědomí, že jste povinni své osobní údaje při vyplňování přihlášky¨nebo objednávky provedené z webového rozhraní uvádět správně a pravdivě a že jste povinni Správce bez zbytečného odkladu informovat o změně ve svých osobních údajích. Potvrzujete, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že jste byli poučeni o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8. Přístup a zabezpečení
Přijímáme technická, organizační a bezpečnostní opatření, abychom chránili u nás vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob.
Vaše osobní údaje jsou ukládány automatizovaně do databáze na zabezpečeném serveru společnosti Sonet Multimedia s.r.o., se sídlem Krnovská 233/133, 747 07 Opava, ke kterým má přístup pouze Správce.

9. Postoupení osobních údajů
Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. Vaše osobní údaje nepředáváme třetím osobám, spolupracovníkům, agenturám ani obchodníkům, vyjma smluvní dopravní společnosti, kterou je Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, za účelem doručení poštovních zásilek. Předávání osobních údajů probíhá elektronickou formou prostřednictvím zabezpečeného webového portálu.

10. Práva
Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
-Na přístup – požadovat přístup k Vašim osobním údajům, které Správce zpracovává a eviduje.
-Na opravu – požadovat opravit / měnit / aktualizovat Vaše osobní údaje.
-Na výmaz – požadovat výmaz Vašich osobních údajů.
-Na přenositelnost – požadovat přenést Vaše osobní údaje jinému subjektu.
-Požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.
-V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Na požádání Vám podle možnosti obratem a písemně oznámíme, zda a jaké osobní údaje máme o Vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme. Pokud máte otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů, můžete je směřovat na info@sadba-hub.cz, kde Vám jsme k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností.

V případě, že byste se domnívali, že Správce nebo zpracovatel provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete:
-požádat Správce nebo zpracovatele o vysvětlení,
-požadovat, aby Správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Požádáte-li o informaci o zpracování svých osobních údajů, je Vám Správce povinen tuto informaci předat. Správce má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

11. Uchovávání osobních údajů Vaše osobní údaje uchováváme po nezbytně dlouhou dobu k tomu, abychom mohli řádně splnit smlouvu. Doba po kterou osobní údaje uchováváme je 15 let následujících po roce, ve kterém byla Vaše přihláška vyřízena. Po této době jsou vymazány z databáze a uchováváme pouze účetní doklady bez osobních údajů.

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů v tomto znění jsou platné od 19.1.2022.

sadba zdarma

Copyright © 2024 Sadba-hub.cz

Máte-li zájem o spolupráci, kontaktujte nás - zde

www.prirodna.cz | www.sadba-hub.cz | Mapa stránek | Stanovy | Obchodní podmínky | Zásady zpracování a ochrany osobních údajů | Cookies | Kontakt | Doprava a platba | Vrácení zboží | Reklamace